Algemene huurvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Sound2Light

 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt of gebruik maakt van diensten van de opdrachtnemer voor een

bepaalde periode.

 

Apparatuur: Alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek en overige zaken die opdrachtnemer voor verhuur / gebruik beschikbaar stelt (zoals podia, tenten, generators enzovoort), evenals alle bijbehorende accessoires zoals kabels, verpakkingsmaterialen, bevestigingsmaterialen etc.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigde, van levering van één of meer producten of diensten van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Derden: Alle partijen buiten Sound2Light en de opdrachtgever.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 

SOUND2LIGHT

Kantoor adres: Buitendraaierij 58, 1021 NN  AMSTERDAM

T +316 15016015

I www.sound2light.nl

E contact@sound2light.nl

Kvk Amsterdam nr 52381188

Btw nr NL850418471B01

Rek nr NL19INGB0002881354

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden

3a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten betreffende alle verhuur, producten en diensten van de opdrachtnemer.

3b. Door het aangaan van de overeenkomst, geeft de opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3e. Het staat de opdrachtnemer vrij ten allen tijde de voorwaarden te wijzigen, met in acht name van kennisgeving hiervan op de website van de opdrachtnemer. Wijzigingen gelden niet voor al gesloten overeenkomsten.

3f. Op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europese koopverdrag.

 

Artikel 4. Verhuur

 

4.1 Toepasselijkheid

De voorwaarden onder ad. 3 met inbegrip van zijn subvoorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verhuur van apparatuur en diensten die verband houden met deze verhuur in de breedste zin van het woord.

 

4.2 Huur/diensten overeenkomst

Er wordt een huur/dienstenovereenkomst opgesteld, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst is bindend naar de algemene voorwaarden, tenzij uitzonderingen in deze overeenkomst zijn opgenomen op een artikel van de algemene voorwaarden.

 

4.3 Facturering

Er wordt naast de overeenkomst een factuur opgesteld met de klantengegevens, de specificaties, de prijzen, de totaalkosten, BTW en de datum. Betaling vindt plaats naar de Betalingsvoorwaarden, zie ad. 3.5.

 

4.4 Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer retour is in de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering en wederom retour halen geldt dat de huurperiode start en eindigt op het moment dat de apparatuur op locatie aankomt of zich weer in het transportmiddel van de opdrachtnemer bevindt. Hierbij worden echter wel transportkosten berekend.

 

4.5 Tarieven & betaling

4.5a. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

4.5b. Opdrachtgever dient de betaling contant of giraal te voldoen voor aanvang van de huurperiode óf direct na installatie, bij aflevering of bij afhalen van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het geval van betaling naderhand op basis van facturering, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5c. De tarieven die berekend worden zijn deze, die bij vastleggen van de overeenkomst gelden of de tarieven uit een geldige door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

4.5d. Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor de te verhuren apparatuur. De borg zal binnen 48 uur na retour worden terugbetaald, mits de apparatuur in dezelfde goede staat verkeerd als bij levering en de factuur is voldaan. Bij ophalen zullen we indien mogelijk apparatuur direct testen, om terugbetaling van de borg te versnellen.

4.5e. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk in een geldige overeenkomst zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

4.5f. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

4.5g. Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling vooraf. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is.

 

4.6. Annulering

4.6a. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat Opdrachtnemer op een bepaalde uitvoeringsdatum diensten zal verrichten, en Opdrachtgever deze datum wil wijzigen, dan zal Opdrachtgever alle met die wijziging verband houdende kosten aan Opdrachtnemer vergoeden. Bij opzegging/annulering:

  1. a) tot en met 120 dagen voor uitvoeringsdatum: 40% van de overeengekomen prijs;
  2. b) tot en met de 31 dagen voor uitvoeringsdatum: 60% van de overeengekomen prijs;
  1. c) minder dan 31 dagen doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 70% van de overeengekomen prijs;
  1. d) binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs. De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad. 

4.6b. De hiervoor onder 4.6a genoemde annuleringsbepalingen gelden niet als anders

schriftelijk is overeengekomen.

4.6c. Annulering van levering, installatie, verhuur, overige diensten en/of de overeenkomst in het algemeen door de opdrachtnemer kan enkel plaatsvinden als sprake is van overmacht, zie art. 4.22.

4.7 Legitimatieplicht

Alvorens de overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan kan opdrachtnemer de opdrachtgever verplichten zich te legitimeren door het tonen aan opdrachtnemer van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen evenals een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

4.8 Gebruik

De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De opdrachtgever zal met de apparatuur zorgvuldig en voorzichtig omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door opdrachtnemer gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. De opdrachtgever is op de hoogte van de wijze van gebruik van de apparatuur en handelt hiernaar. Indien nodig zal de opdrachtnemer uitleg geven over gebruik van de apparatuur.

4.9 Werking & Schade

4.9a. De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van de opdrachtnemer wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

4.9b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

4.10 Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te doen aan de opdrachtnemer. Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de opdrachtnemer doen toekomen. Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan opdrachtnemer die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

4.11 Verzekeringen

4.11a. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat door hem gehuurde apparatuur niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat.

4.11b. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

U kunt hier een evenementen verzekering afsluiten: https://www.klap.com/evenementen

4.12 Schade

4.12a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding.

4.12b. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

  • Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn per dag exclusief BTW.
  • U dient bij de betaling het factuurnummer te vermelden.

Door betaling van de factuur gaat de Afnemer automatisch akkoord met de toegezonden Algemene Voorwaarden, die tevens online te vinden zijn op:

https://sound2light.nl/algemene-voorwaarden. Sound2Light